Wednesday, January 17, 2024

உங்களை எப்போது விடுதலை செய்யப்போகிறீர்கள்

உங்களை எப்போது

விடுதலை செய்யப்போகிறீர்கள்

நினைவுகளில் அடைபட்டிருக்கிறீர்கள்

கனவுகளில் சிறைபட்டிருக்கிறீர்கள்

கட்டளைகளுக்குக் கட்டுப்பட்டிருக்கிறீர்கள்

எதிர்பார்ப்புகளில் அகப்பட்டிருக்கிறீர்கள்

தேவைகளில் திணிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள்

ஆசைகளில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள்

சொல்லிக்கொண்டே வந்தவர்

சொல்லிக்கொண்டே போனார்

அவர் சொல்லியது

கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது

உங்களை எப்போது

விடுதலை செய்யப்போகிறீர்கள்


No comments:

Post a Comment